Inlägg

CINZE önskar såväl gamla som nya klienter & kunder ett riktigt

Gott Nytt år 2020 & tillika ett Gott Nytt decennium!!!


Nedan följer ett axplock av de nya lagarna som träder i kraft (övervägande 2020-01-01)

Källa:

https://www.regeringen.se/4b0986/contentassets/05ff51dfa3c84ed18813b1d8815c29a0/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-2019_2020.pdf

Fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Ändringar: Lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål och förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott
Beslutsunderlag: Prop. 2018/19:139 Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål och Ds 2018:9 Snabbare lagföring
SFS: 2019:665 och 2019:675
Ikraftträdande: 1 januari 2020

Sedan januari 2018 har en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål pågått i norra Stockholm. Försöket regleras av dels en tidsbegränsad lag om ett nytt sätt att delge handlingar (tillgänglighetsdelgivning), dels en tidsbegränsad förordning som bland annat anger var försöket får pågå. Ändringarna innebär att giltighetstiden för lagen och förordningen förlängs till utgången av 2022 och att det geografiska området utökas. På så sätt kan försöket med ett snabbförfarande fortsätta och byggas ut till hela Stockholm.


Andning blir ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans

Ändring: Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Beslutsunderlag: Prop. 2018/19:145 Personlig assistans för hjälp med andning SFS:2019:618

Ikraftträdande:1 november 2019

Ändringen innebär att hjälp med andning utgör ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringen har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.


Enklare för brottsbekämpande myndigheter att sätta upp kameror

Ändring: Kamerabevakningslagen (2018:1200)
Beslutsunderlag: Prop. 2018/19:147 Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande
SFS: 2019:1163 
Ikraftträdande: 1 januari 2020

Kamerabevakningslagen ändras så att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket får bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Myndigheterna ska själva bedöma om intresset av bevakningen väger tyngre än allmänhetens intresse av att inte bli bevakad. Datainspektionen ska utöva tillsyn. Syftet med lagändringen är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott med hjälp av kamerabevakning.


Straffet för mord skärps

Ändring: Brottsbalken
Beslutsunderlag: Prop. 2018/19:138 Straffet för mord
SFS: 2019:805
Ikraftträdande: 1 januari 2020

Lagändringen innebär att det i straffbestämmelsen om mord anges att det som skäl för livstids fängelse särskilt ska beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös. Syftet med lagändringen är att livstidsstraffet ska kunna komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare.


Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Ändring: Brottsbalken 
Beslutsunderlag: Prop. 2018/19:155 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning
SFS: 2019:1162
Ikraftträdande: 1 januari 2020

Lagändringen innebär att sabotage mot blåljusverksamhet införs som ett nytt gradindelat brott i brottsbalken. Brottet omfattar den som angriper eller på annat sätt stör polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse, eller annars varit av särskilt farlig art, ska det dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Straffet för sabotage mot blåljusverksamhet är fängelse i högst fyra år och för grovt sabotage mot blåljusverksamhet fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Vidare skärps straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i lägst ett och högst sex år.


Stärkt straffrättsligt skydd för förtroendevalda

Ändring: Brottsbalken
Beslutsunderlag: Prop. 2018/19:154 Brott mot förtroendevalda
SFS: 2019:828 och 2019:839
Ikraftträdande: 1 och 2 januari 2020

Lagändringen innebär att det som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet särskilt ska beaktas om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, region, Sametinget eller Europaparlamentet.


Skärpt straff för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Ändring: Brottsbalken
Beslutsunderlag: Prop. 2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
SFS: 2019:000
Ikraftträdande: 1 januari 2020

Lagändringen innebär att straffskalan för köp av sexuell handling av barn skärps dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till fängelse i fyra år. Vidare ändras brottsbeteckningen till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.


Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

Ändring: Brottsbalken
Beslutsunderlag: Prop. 2018/19:164 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
SFS: 2019:829
Ikraftträdande: 1 januari 2020

Lagändringarna syftar till att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för företag är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden. Ändringarna innebär bland annat följande:

  • Tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas.
  • Företagets finansiella ställning ska beaktas vid bestämmandet av företagsbotens storlek när det är fråga om ett större företag och brottsligheten är särskilt klandervärd.
  • Samordningen av påföljd och företagsbot bör i första hand ske när företagsboten bestäms (sanktionskumulation).
  • Svensk domstol ges utökad behörighet att döma över vissa internationella mutbrott, och möjligheterna att förelägga företagsbot genom strafföreläggande utökas.Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål

Ändring: Lagen (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet

Beslutsunderlag:Prop. 2019/20:19

Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål och promemorian Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål (Ju2018/05347/DOM) SFS:2019:000 Den 1 januari 2017 utvidgades möjligheterna för de förvaltningsrätter som är migrationsdomstolar och den kammarrätt som är migrationsöverdomstol att överlämna mål till andra domstolar. Dessa möjligheter var delvis tidsbegränsade. Den nu aktuella ändringen innebär att möjligheterna att överlämna mål förlängs ett år till utgången av 2020.


Skärpt straff för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Ändring: Brottsbalken Beslutsunderlag:Prop. 2018/19:157

Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling SFS:2019:000

Ikraftträdande:1 januari 2020

Lagändringen innebär att straffskalan för köp av sexuell handling av barn skärps dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till fängelse i fyra år. Vidare ändras brottsbeteckningen till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.


Riktålder förs in som nytt åldersbegrepp

Ändring:Socialförsäkringsbalken och lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Beslutsunderlag:Prop. 2018/19:133 En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv SFS:2019:649–650

Ikraftträdande:1 december 2019 och 1 januari 2020

Ett nytt åldersbegrepp benämnt riktålder för pension förs in i socialförsäkringsbalken. Riktåldern för pension beräknas med ledning av medellivslängden i Sverige och fastställs för varje år. Avsikten är att riktåldern påsikt ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem. Riktåldern är även tänkt att fungera som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut. Vidare höjs åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas från 61 till 62 år. Vissa anpassningar till höjningen av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning görs också. Dessutom höjs åldersgränsen för när kommuner får tillhandahålla servicetjänster utan föregående behovsprövning från 67 till 68 år.Skyldighet för banker att tillhandahålla kontanttjänster i hela landet

Ändringar: Lag (2010:751) om betaltjänster och förordning (2010:1008) om betaltjänster

Beslutsunderlag: Prop. 2019/20:23 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster SFS:2019:1226–1229

Ikraftträdande:1 januari 2020

Ändringarna i lagen innebär att de största bankerna med verksamhet i Sverige ska tillhandahålla platser för kontantuttag till konsumenter och insättningar av dagskassor till företag i betryggande utsträckning i hela landet. Ändringarna betyder att det införs en miniminivå för den typen av kontantservice. Post-och telestyrelsen ska vara tillsynsmyndighet och kommer redan med början den 1 januari 2020 att kartlägga tillgången till kontanttjänster i hela landet. Om bankerna inte tillhandahåller kontanttjänster i minst den omfattning som anges i förordningen ska Post-och telestyrelsen från och med den 1 januari 2021 rapportera detta till Finansinspektionen, som genom beslut om föreläggande om rättelse och sanktionsavgift får ingripa mot den svenska bank som inte lever upp till kraven.

Vi går mot ett nytt år – mot framtiden!


2019 är ett år där många av oss både kämpar och stressar på i sin vardag. Aldrig förr har vi matats med så mycket flöden och information som florerar genom det överflöd av olika kanaler som vuxit fram. Det är tv-kanaler, nyhetsforum, sociala medier, bloggar, vloggar, poddar m fl.


Samtidigt har dessa olika kanaler med flöden anpassat sig på så sätt att vi själva kan välja när vi vill ta in och tillgodogöra oss dessa genom olika play-tjänster och lagliga streamingmöjligheter. Ändå finns den där, den där stressen, att vara med i matchen. Hinna se sista avsnittet av den där serien eller hört det senaste poddavsnittet så att inte utanförskapet sätts i halsen på fikarasten istället för smörgåsen eller kakan för den delen. Helst ska vi också ”fånga dagen” och hinna med gymet för att med gott samvete stressa ihop den där fredagsmysmiddagen. Och under den ska vi helst hinna fota av tillfället, vara sociala med andra än de vi är med fysiskt. För vi vill inte anses som oartiga eller hamna i livets utvisningsbås för att ha missat något flöde. Vi vill ha kontroll över våra liv. Vissa av oss mer, och andra av oss mindre.
Så plötsligt kommer det där samtalet. Döden slog bort alla skyddsfaktorer, kontroll och flöden. Döden gör sig påtaglig mitt i livet. Det händer inte mig. Det händer inte oss. Vänta nu!?! Jo det gjorde just det. Och aldrig kom vi till det där svåra, intimt djupa samtalet. Hur ville du ha det den dagen du lämnar livet? Vad kände och tyckte du egentligen, bortom senaste sms:et och senaste inlägget i sociala medier?


Hos Cinze får du hjälp med att upprätta de där jobbiga avtalen och dokumenten som inte hinns med i den stressiga vardagen. Som skulle inkräkta för mycket på den där fredagsmysmiddagen. Som gjort att du skjutit på det. Tänkt att ”vi tar det sen”, ”det händer inte mig/oss något, jag/vi som är så skötsamma”.


Samboavtal, äktenskapsförord, testamente och framtidsfullmakt* är några av de kanske viktigaste och vanligaste dokumenten, som oftast inte hinns med.


*Framtidsfullmakt infördes den 1 juli 2017.

CINZE AB har haft en trevlig bolagsstämma i Södermanlands län för fortsatt umgänge i Örebro län.

Nu ser vi fram emot kommande projekt och samarbeten!


Nya lagar stiftas löpande under året men brukar börja gälla (träda i kraft) 1 januari och 1 juli varje år.

Några av lagarna har redan trätt i kraft bl. a 1 augusti 2018 och 1 oktober 2018.

Några träder i kraft 1 mars och 1 april 2019.  

 

Vi på Cinze har valt att lista några av dem vi vet berör våra klienter. Vill du se förteckningen i sin helhet där vi hämtat informationen så går den att läsa här: https://www.regeringen.se/4b0bfe/contentassets/00f6783253624514a17e781dc555964b/vlf-infor-arsskiftet-2018-20192.pdf

 

Skyddet för den personliga integriteten stärks

Ändring: Brottsbalken

Beslutsunderlag: Prop. 2016/17:222 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

SFS:2018:1745

Ikraftträdande:1 januari 2019

Lagändringarna innebär att straffbestämmelserna om olaga hot och förolämpning förtydligas, bland annat genom att beskrivningarna av de tillvägagångssätt som ett hot eller en förolämpning kan uttryckas moderniseras. För olaga hot utvidgas dessutom det straffbara området så att även hot som är ägnade att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans frihet eller frid omfattas.

 

Utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Ändring: Brottsbalken

Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

SFS: 2018:1744

Ikraftträdande:1 januari 2019

Lagändringen innebär att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i brottet hets mot folkgrupp.

 

 

Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på

särskilda ungdomshem och LVM-hem

Ny lag: Lag (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende

Ändringar: Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:169 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

SFS: 2018:649-654

Ikraftträdande:1 oktober 2018

En ny lag om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende införs.

Enligt den nya lagen ska den som förestår verksamheten vid ett hem för vård eller boende ha rätt att besluta att de som vårdas

vid hemmet inte får inneha alkoholhaltiga drycker, andra

berusningsmedel, injektionssprutor, kanyler och dylikt, eller någon annan egendom som kan skada den som vårdas vid hemmet eller någon annan eller äventyra säkerheten vid hemmet.

 

Ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och i lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Rör huvudsakligen de särskilda befogenheter Statens institutionsstyrelse (SiS) har för att genomföra vården vid särskilda ungdomshem och LVM-hem. Ändringarna syftar till att

öka rättssäkerhet, delaktighet, trygghet och säkerhet för barn och unga som vårdas vid särskilda ungdomshem och för intagna som vårdas vid LVM-hem.

Lagändringarna innebär bland annat att fler särskilda befogenheter blir möjliga att överklaga till domstol och att ett offentligt biträde ska förordnas för barn under 15 år vid ett överklagande. Vidare införs två nya särskilda befogenheter, rumsvisitation och säkerhetskontroll. Den maximala tiden som en ung person som vårdas vid ett särskilt ungdomshem får hållas i

avskildhet kortas från 24 till 4 timmar.

 

Ökat skydd för hotade och förföljda personer

Ändringar: Folkbokföringslagen (1991:481), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter, socialtjänstlagen (2001:453), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), skollagen (2010:800), lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård

i utlandet, hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), folkbokföringsförordningen (1991:749)

Beslutsunderlag:

Prop. 2017/18:145 Ökat skydd för hotade och förföljda

personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen (bet. 2017/18: SkU19, rskr. 2017/18:317)

SFS: 2018:684–687, 2018:690–694 och 2018:1591

Ikraftträdande:1 januari 2019

 

Lagändringarna syftar till att förbättra och öka skyddet för hotade och förföljda personer. Kvarskrivning ersätts av skyddad folkbokföring, som ska vara ett mer flexibelt institut. Skyddad folkbokföring ska bland annat få ske på annan ort än den gamla folkbokföringsorten, utan att personen flyttar och

kunna ges för obestämd tid. Detta möjliggör att i större utsträckning ge ett skydd som är bättre anpassat efter vars och ens specifika situation.

Socialnämnden ska under vissa förhållanden kunna ansöka om skyddad folkbokföring för barn. Skatteverket ska lämna stöd till den som har medgetts skyddad folkbokföring så att skyddet kan upprätthållas. Det införs även en förstärkt sekretess för uppgifter om personer som har skyddad folkbokföring och som är parter i mål och ärenden hos alla myndigheter och domstolar.

 

 

Vårdgarantin förstärks

Ändringar: Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821) och hälso-och sjukvårdsförordningen (2017:80)

Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso-och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

SFS: 2018:553–554 och 2018:1129

Ikraftträdande: 1 januari 2019

Vårdgarantin inom primärvården ändras så att den enskilde, istället för att inom sju dagar få besöka en läkare, inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad

hälso-och sjukvårdspersonal.

 

Regelförenklingar görs inom ekonomisk familjepolitik

Ändring: Socialförsäkringsbalken

Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

SFS: 2018:1628

Ikraftträdande: 1 januari 2019

Regelförenklingar görs inom föräldraförsäkringen, barnbidraget och bostadsbidraget. Även den blivande förälder som inte är gravid får rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården. En förälder får i vissa fall rätt till föräldrapenning för att delta vid

barnets inskolning. Anmälningskravet tas bort för tillfällig föräldrapenning. Flera föräldrar, enligt socialförsäkringsbalkens föräldrabegrepp, får rätt till tillfällig föräldrapenning för samma barn och tid om föräldrarna går en utbildning som ordnas av en

sjukvårdshuvudman för nyblivna föräldrar. Kravet på anmälan för

flerbarnstillägg slopas i flera situationer. Avstämningen av bidragsgrundande inkomster inom bostadsbidraget tidigareläggs.

 

 

 

 

Underhållsstödet höjs för barn som är 11–14 år

Ändring:

Socialförsäkringsbalken

Beslutsunderlag:

Prop. 2017/18:173 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet

SFS: 2018:743

Ikraftträdande: den 1 januari 2019

Underhållsstöd lämnas av Försäkringskassan med olika belopp beroende på barnets ålder. Underhållsstödet för barn som är 11–

14 år höjs med 150 kronor till 1723 kronor per månad.

 

Ansvar för försäkringsmedicinska utredningar regleras i lag och förordning

Ny lag: Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar

Ny förordning:

Förordning (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar

Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:224

Lag om försäkringsmedicinska utredningar

SFS: 2018:744 och 2018:1633

Ikraftträdande:1 januari 2019

Lagen och tillhörande förordning ersätter tidigare överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)om försäkringsmedicinska utredningar. Den nya lagen reglerar huvudsakligen landstingets ansvar attpå Försäkringskassans begäran tillhandahålla medicinska undersökningar av en försäkrad. En sådan undersökning ska ge

Försäkringskassan ett fördjupat medicinskt underlag för bedömningen av frågan om ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

Den nya förordningen reglerar i huvudsak den ersättning som landstingen får för att tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på Försäkringskassans begäran.

 

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Ändring: Lag (2009:366) om handel med läkemedel

Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:157 Kvalitet och säkerhet på

apoteksmarknaden

SFS: 2018:1107

Ikraftträdande:1 januari 2019

Ändringarna i lagen innebär att alla öppenvårdsapotek ska få bedriva verksamhet genom apoteksombud, att krav tillkommer

på utformningen av apotekens rådgivningsmiljö, att både apotekare och receptarier ska kunna bli läkemedelsansvariga på apotek samt att Läkemedelsverket ska få fler uppgifter från

E-hälsomyndigheten för sin tillsyn.

 

Tydligare regler för passagerare som medför beskattade alkohol- och tobaksvaror för annans räkning från ett annat EU-land

Ändring: Lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:294 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet.

SFS: 2018:1888

Ikraftträdande:1 januari 2019

För att förbättra förutsättningarna att kontrollera punktskattepliktiga varor ska passagerare som transporterar sådana varor, till exempel alkohol och

tobaksvaror, för någon annans räkning från ett annat EU-land till Sverige omfattas av vissa skyldigheter. Skyldigheterna omfattar bland annat att se till att ett så kallat förenklat ledsagardokument följer med transporten och att kunna visa identitetshandlingar om Tullverket så kräver.

 

 

Apoteksombud slipper ta emot läkemedelsavfall

Ändring: Förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

SFS: 2018:1111

Ikraftträdande: 1 januari 2019

Apoteksombud, det vill säga utlämningsställen för läkemedel och andra apoteksvaror, undantas från skyldigheten att ta emot läkemedelsavfall.

 

 

Vårdbidrag och handikappersättning ersätts av de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Ändring: Socialförsäkringsbalken

Beslutsunderlag: Prop. 2017/19:190 Ett reformerat stöd till personer med funktionsnedsättning, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388

SFS: 2018:1265

Ikraftträdande:

1 januari 2019

Det införs två nya socialförsäkringsförmåner: merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna samt omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn.

De äldre förmånerna handikappersättning och vårdbidrag avskaffas. Omvårdnadsbidraget kan lämnas på fyra nivåer

medan merkostnadsersättningen kan lämnas på fem. När förmånerna avser barn kan de beviljas barnets båda föräldrar. De äldre förmånerna handikappersättning och vårdbidrag kan fortfarande betalas ut under den tid för vilken de redan beviljats. Om ett beslut om handikappersättning upphör inom trettio

månader efter den 1januari 2019 kan dessutom ett nytt beslut

om handikappersättning fattas för ytterligare högst arton månader.

 

Utvidgning av systemet med utredningar avseende vissa dödsfall

Ändringar: Lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall, lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

SFS: 2018:1375–1377

Ikraftträdande: 1 januari 2019

Utredningsverksamheten utökas till att omfatta fler fall än

enbart fall där barn eller vuxna avlidit.

Fall där barn utsatts för grov misshandel eller synnerligen grov misshandel ska till exempel utredas om brottet begåtts av en närstående eller tidigare närstående person. När det gäller vuxna ska fall där brottet utgör försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp utredas om brottet har begåtts av en närstående eller tidigare närstående person. Lagen byter namn till lagen om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Socialstyrelsen ska även fortsättningsvis vara utredningsmyndighet. Statliga förvaltningsmyndigheter ska under vissa förutsättningar vara skyldiga att ställa experter till utredningsmyndighetens förfogande. Vidare bör statliga

förvaltningsmyndigheter genomföra tillsyn eller intern tillsyn av verksamhet som berörs av en utredning. Regleringen av verksamheten i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ändras så att sekretessen, med oförändrat skaderekvisit, följer uppgiften.

 

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Ändring: Socialtjänstlagen (2001:453)

Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:106

SFS: 2018:669

Ikraftträdande: 1 juli 2018

Ändringen innebär att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer. Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om i vilken utsträckning och på vilket sätt kommunen följer upp insatserna samt om rätten att alltid kunna ansöka

om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Kommunen ska medutgångspunkt i sina riktlinjer följa upp insatserna som har erbjudits, insatsernas kvalitet och värdegrunden för äldre.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cinzeab/posts/501822794079081
google-site-verification: googleac0e7ce23e443e42.html